Duurzaamheidsparagraaf gemeente Zoetermeer

De duurzaamheidsparagraaf is een methode om de ambities uit het programma Duurzaam Zoetermeer een plek te geven in plannen en projecten. In het kort komt het er op neer dat bij alle besluiten met een relevante invloed op de milieukwaliteit een duurzaamheidsparagraaf opgesteld wordt. In de duurzaamheidsparagraaf geeft de projectmanager aan of en zo ja hoe de ambities uit het programma Duurzaam Zoetermeer doorwerken in het project. De duurzaamheidsparagraaf moet zo leiden tot een explicite afweging en transparantie in gemaakte keuzes.

Binnen het project zijn gesprekken gevoerd met de afdeling milieu en de afdelingen die projecten uit voeren. Op basis van de gesprekken is een tweetal handleidingen opgesteld. De eerste handleiding is bedoeld voor projectmanagers en geeft aan hoe de duurzaamheidsparagraaf werkt, wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en onder welke condities afgeweken mag worden van ambities. Bij de systematiek is zo goed mogelijk aangesloten bij de bestaande werkprocessen.

De tweede handleiding is geschreven voor medewerkers van de afdeling milieu. Deze handleiding geetf een aantal richtlijnen voor beleidsnota·s die de komende jaren ontwikkeld worden. De belangrijkste richtlijnen:

  • Maak duidelijk welke ambities op welk moment van belang zijn.
  • Geef duidelijk aan wanneer van ambities afgeweken mag worden en op welke manier gecompenseerd mag worden.

Op deze manier moet de duurzaamheidsparagraaf er voor gaan zorgen dat voor projectleiders duidelijker is welke ambities relevant zijn en hoe ze daar mee om moeten gaan. Aan de andere kant moet voor de afdeling milieu, het gemeentebestuur en de gemeenteraad duidelijk worden wat er met de ambties gebeurt en welke afweging gemaakt is.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.